Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup stroje v EU a DPH

ID25782 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme s. r. o., tuzemský plátce DPH. Od dodavatele z Itálie máme objednaný výrobní stroj. Stroj bude vyroben v červnu 2020. Ve stejném měsíci nám bude v Itálii fyzicky předán společně s fakturou, na základě které získáme vlastnické právo (potřebujeme být vlastník co nejdříve kvůli úvěrovému financování). Vzhledem ke složité dopravě tohoto stroje, bude fyzicky stát ještě asi tři týdny v Itálii u dodavatele a do ČR jej přepravíme až v červenci 2020. Kdy máme správně vykázat uvedený nákup v přiznání k DPH, když faktura bude z jiného měsíce než fyzický převoz stroje z Itálie do ČR?

Nákup zboží z EU neplátcem a okamžik povinné registrace identifikované osoby

ID25791 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ - neplátce DPH, začala podnikat v 9/2019. Nakupuje zboží v EU a prodává ho v ČR, obrat nepřesahuje 1 mil. V 10/2019 překročila limit nákupu 326 tis. pro registraci identifikované osoby. Nezaregistrovala se, neboť měla za to, že k registraci je nutné překročit limit ve dvou letech za sebou. V 1/2020 obdržela další fakturu z EU v hodnotě 230tis. a dne 2. 2. 2020 jí dodavatel z EU vystavil fakturu na 180tis. Kč. 1) Je úvaha o povinné registraci identifikované osoby až po překročení limitu ve dvou letech za sebou správná? 2) Pokud platí bod 1), znamená to, že kdyby limit překročila např. v r. 2019 a pak až v r. 2021, registraci by nepodléhala? 3) Do kdy musí OSVČ podat žádost o registraci identifikované osoby v našem případě? 4) Bude OSVČ na FÚ odvádět DPH z únorové faktury i v případě, že neobdrží rozhodnutí o registraci do 25. 3. 2020?

DPH ve školství

ID25486 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme i v rámci doplňkové činnosti např. ubytování, stravování pronájmy atd. Také jsme plátci DPH. Ve svém účtování využíváme krácenou daň pomocí krátícího koeficientu. Údajně způsob rozpočítávání DPH je na různých školách různý, zatím prý je to v pořádku, ale že dojde, snad v letošním roce, ke sjednocení, jak postupovat. Také se hovořilo, že do výpočtu koeficientu se bude zahrnovat i dotace od státu na mzdy. Tím pádem by došlo k radikálnímu snížení vypočítávaného koeficientu. Tato položka by značně ovlivnila jmenovatele krátícího koeficientu.V současné době nevíme jak se věci mají. Jestli již je určený nějaký jednotný postup, zda se do krátícího koeficientu má počítat ta dotace na mzdy od státu? 

Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele

ID25173 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Jak postupovat, pokud zaměstnavatel (firma s. r. o.) přispěl zaměstnanci na životní pojištění jak v roce 2018, tak i v roce 2019, ale nyní se zjistilo, že vinou zprostředkovatele došlo k pochybení a smlouva je bez daňového zvýhodnění. Bude muset zaměstnavatel vše zpětně dodanit (pokud ano, tak jakým způsobem), nebo bude stačit nějaké potvrzení od zprostředkovatele, že došlo k chybě a přeplatek se převede na novou již správně uzavřenou smlouvu?

Doplnění otázky DAUC ID: 24712 Příspěvková organizace

ID25656 | | Ing. Zdeněk Morávek

Bude se tedy jednat o nahodilou činnost spadající do hlavní činnosti spolku, protože živnostenské oprávnění k podnikání spolek nemá. Věci byly nakoupeny pro vlastní potřebu, ale pak se rozhodlo, že budou prodány, ale ne za pořizovací cenu, byly prodány s marží. Nákup tedy bude zaúčtován MD 501/D 211 a prodej? Jaký účet zvolit na dal prosím? 

Koupě závodu z pohledu kupujícího-účtování

ID25763 | | Ing. Ivana Pilařová

Na základě smlouvy o koupi závodu koupila s. r. o. závod fyzické osoby (daňová evidence). FO je lékař, který je zároveň jednatel a jediný společník kupující s. r. o. (spojené osoby). Ve smlouvě je oceněn DHIM a DHM cenou obvyklou. Fyzická osoba ukončila činnost k 31. 12. 2019 a uspokojila své závazky a pohledávky během ledna 2020 z účtu FO a ve svém DPFO 2019 upraví základ daně o neuhrazené pohledávky a závazky dle § 23 odst. 8 ZDP.

1. Na které účty se zaúčtuje koupě závodu v účetnictví s. r. o. 31. 12. 2019 (kupní cena závodu 400 000 Kč, z toho majetek celkem za 395000 Kč, rozdíl 5 000 Kč není ve smlouvě definován)?

2. Závazky a pohledávky FO, neuhrazené k 31. 12. 2019, byly „vyřešeny“ (dodaněny v § 7) v rámci fyzické osoby, takže do účetnictví s. r. o. se už v roce 2019 účtovat nemusí?

Doplňující otázka:

Účty 027 (pro účtování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku) a účet 087 (pro odpis oceňovacího rozdílu) v našem účetním programu nejsou součástí standardního účtového rozvrhu. 1. Mohou se výše uvedené účty nahradit účty 097 (097/372 kladný OR) a 098 (557/098 odpis OR), které byly použity ve starší odpovědi na podobný dotaz (ID: 11597 Převod části podniku, z roku 2014), nebo se tyto účty používají v jiné situaci? 2. Na Rozvaze bude správně zaúčtovaný kladný OR k nabytému majetku v pasivech s mínusem a bude zvyšovat hospodářský výsledek (respektive snižovat ztrátu)?

Odpis pohledávky - zádržného

ID25774 | | Ing. Petra Konderlová

Stavební firma vyfakturovala dodavateli v březnu roku 2015 dílo. Z celkové fakturace bylo smluvně dohodnuto zádržné ve výši 3 %, o které si firma může požádat k doplacení v 3/2020. Odběratel však v 11/2019 vstoupil do konkurzu. Dodavatel se však včas nepřihlásil do konkurzního řízení a pohledávku z titulu zádržného zde neuplatnil. Může k zádržnému tvořit opravnou položku dle § 8a a následně odepsat? Splatnost by se v případě zádržného počítala až od 3/2020?

Proplacení dovolené

ID25770 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně na rodičovské dovolené skončila dohodou pracovní poměr. Jako pravděpodobný průměrný výdělek pro náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou použiji minulé čtvrtletí (10-12/2019). Zaměstnankyně byla zařazena v 1. skupině, pobírala minimální mzdu. Po výpočtu je průměr pro náhradu mzdy nižší než minimální hodinový výdělek (13 350,-x3)/528 hod.=75,85 Kč. Je nutné zvýšit průměr na minimální hodinový výdělek, který byl v roce 2019 79,80 Kč? 

Převod vozidla do soukromého užívání

ID25769 | | Ing. Petra Konderlová

Zakoupím motorové vozidlo jako fyzická osoba podnikatel, plátce DPH a po 5 letech si ho převedu do osobního užívání. Uvažuji správně, že DPH vypořádávat již nemusím, a pokud si v soukromém užívání vozidlo nechám 1 rok, je příjem z tohoto prodeje osvobozený od daně z příjmu dle § 4 odst. 1 písm. c)? Mohu si vozidlo převést do osobního užívání po 5 letech od pořízení i za situace, že by ještě nebylo odepsáno, protože byly v minulosti přerušené odpisy? 

Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů

ID25766 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Je možno provést roční zúčtování zaměstnanci, který měl v průběhu roku 2019 příjmy ze závislé činnosti od dvou zaměstnavatelů A a B, přičemž u zaměstnavatele A byl zaměstnán v pracovním poměru od 1.1. do 31.7.2019 a podepsal prohlášení, u zaměstnavatele B byl zaměstnán od 1.1 do 31.7.19 na dohodu o provedení práce s příjmy do 10 tis. Kč měsíčně ( nepodepsal prohlášení ) a od 1.8 do 31.12.19 v pracovním poměru s podepsaným prohlášením. V případě, že bude možné provést roční zúčtování - zahrnou se pak do tohoto příjmy z dohody o provedení práce, či nikoli ?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru