Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Tvorba FKSP v s.r.o.

ID28320 | | Ing. Martin Děrgel

Může s. r. o. tvořit fond FKSP ze zisku po zdanění ve chvíli, kdy součet účtů zisků a ztrát minulých let je ještě mínusový? Konkrétně společnost, která začala v roce 2019, měla ztrátu, za rok 2020 už byl zisk, ale ještě nedošlo k placení daně, byla uplatněna ztráta z roku 2019, která je zatím vyšší než ten dosažený zisk. 

Pořízení nemovitosti do obchodního majetku a částečně k soukromým účelům

ID28314 | | RNDr. Libor Fiala

Fyzická osoba, plátce DPH chce pořídit nemovitost od jiného tuzemského plátce a tu zařadit do obchodního majetku. Nemovitost zapsána v katastru nemovitostí jako stavba občanského vybavení. Kolaudace proběhla v roce 2005. Fyzická osoba hodlá tuto nemovitost používat částečně pro soukromé účely, z toho 40 % podlahové plochy tvoří bytová jednotka, 60% nebytové prostory. Jak postupovat z hlediska DPH a daně z příjmu? Otázka DPH - Je správné režim přenesení daňové povinnosti, a nárok na snížit o 40 %, tedy část nemovitosti sloužící k soukromým účelům? Je rovněž možné uplatnit osvobození od DPH bez nároku na odpočet? Pokud bude majetek zařazen do obchodního majetku, je možné uplatnit odpisy v plné výši nebo v krácené výši?

Polhůtní závazky - akciová společnost

ID28283 | | Ing. Ivana Pilařová

V dubnu v roce 2018 rozhodla společnost (majoritní akcionář) o nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů na tohoto hlavního akcionáře. Ostatním vlastníkům vzniklo právo na zaplacení protiplnění za předání jejich akcií společnosti. Přechod akcií na majoritního akcionáře společnost zaúčtovala: MD 043 / DAL 379 a dále pak MD 061 / DAL 043 v částce 3 000 000 Kč V roce 2020 uplynulo 30 měsíců od vzniku závazku. Nyní zbývá 700 000 Kč na účtu DAL 379 - ostatní závazky (jde o zbylé vlastníky, kteří se už o protiplnění nepřihlásili). V dubnu v roce 2021 uplyne 36 měsíců tříleté promlčecí lhůty. Jsme povinni v daňovém přiznání právnických osob za rok 2020 dodanit polhůtní závazky? Jde vůbec o polhůtní závazek? Musíme je v roce 2021 odepsat na účet 648, tedy v době, kdy uplyne tříletá promlčecí lhůta podle občanského zákoníku? Závazek nezanikne, pouze se promlčí. Vzniká tedy povinnost závazek odepsat do výnosů a dodanit?

Účtování obratového bonusu na přelomu roku

ID28264 | | Ing. Petra Konderlová

Svému odběrateli budeme vyúčtovávat obratový bonus za rok 2020. ODD bude vystaven 22. 3. 2021 na částku základ daně 1 000 Kč a DPH 210 Kč. Obratový bonus za rok 2020 potřebujeme časově rozlišit do roku 2020. Je prosím správní účetní zápis -1000 Kč MD 385/D 604, tzn. příjmy příštích období budou mít zápornou hodnotu v rozvaze? Dále jsou nám poskytovány také obratové bonusy. ODD za obratový bonus od našeho dodavatele přijde také do dne sestavení účetní závěrky. ODD bude tedy např. také 22. 3. 2021, a to na částku 2000 Kč bez DPH + DPH. Bude tento obratový bonus účtován –2000,- MD 504/D 383? Tzn. opět výdaje příštích období mínusem i v rozvaze nebo je potřeba účetní zápis provézt +2000 Kč MD 385/D 648?

Snížení nájmu za provedenou rekonstrukci

ID28252 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba (dále jen FO), plátce DPH, pronajímá nemovitost k provozování stavební firmy. Stavební firma je s. r. o. a plátce DPH. FO bude nájem zdaňovat podle § 9 zákona o dani z příjmů a výdaje uplatní ve výši 30 %. U nájmu podle § 56 odst. 3 zákona o DPH bude uplatněna daň z přidané hodnoty. V nájemní smlouvě je ujednání o rekonstrukci pro provozování činnosti nájemce v hodnotě 150 000 Kč s tím, že jako protihodnota za provedenou rekonstrukci je nájemci sníženo nájemné. Nájemné bude sníženo od počátku po dobu 30ti měsíců o částku 5 000 Kč na 25 000 Kč měsíčně. Po ukončení smlouvy nemá nájemce právo na úhradu za investované finanční prostředky. Jak bude příjmy z nájmu danit FO?: 1) Bude od počátku trvání nájmu počítat FO do příjmu 30 000 Kč měsíčně? 2) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a 150 000 Kč zdaní jednorázové po dokončení rekonstrukce? 3) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a výdaje na rekonstrukci zdaňovat nebude? Jak bude s případnou odpovědí na body 1-3 souviset DPH?

Účtování úhrady za převzetí zákaznické základny

ID27740 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak zaúčtovat úhradu ve výši 500 000 Kč za převzetí zákaznické základny lékárny a jak je to s daňovou uznatelností? Nabyvatel - s. r. o. - na základě kupní smlouvy odkupuje zásoby a vybavení od původního provozovatele - s. r. o. Obě zúčastněné strany jsou plátcem DPH. Nabyvatel se v kupní smlouvě dále zavázal zaplatit původnímu provozovateli částku 500 000 Kč za převzetí zákaznické základny. Zákaznickou základnou jsou myšleni zákazníci „z ulice“, kteří jsou zvyklí nakupovat v lékárně a také zdravotnická zařízení, která zde odebírají materiál. Tato cena je stanovena v kupní smlouvě a vztahuje se pouze za postoupení zákaznické sítě. Vybavení a zásoby v této částce nejsou zahrnuty.

Vyřazení automobilu z obchodního majetku a jeho prodej

ID28254 | | RNDr. Libor Fiala

Podnikatel (FO) podniká od roku 2012 dosud a po celou dobu podnikání uplatňuje paušální výdaje pro daň z příjmu. V roce 4/2014 si koupil automobil (nebylo z něj uplatněno DPH, protože nebyl plátcem v této době). Od roku 11/2015 je plátce z DPH dosud. Automobil používal pro firemní účely, uplatňoval v DPH odpočet z nákladů na automobil a pohonných hmot až do roku 2021. Nyní chce automobil prodat. Bude muset odvést DPH z prodejní ceny, když si v roce 2014 DPH nenárokoval, protože nebyl plátce? Bude muset příjem z prodeje zdanit v dani z příjmu, ve kterém paragrafu?

Účtování příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření v účetním software

ID28285 | | Ing. Ivana Pilařová

Účetní software, jeho mzdová část, má v sobě zahrnutu i funkci příspěvků zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření. Účtování je pevně dáno výrobcem programu. Zaúčtováním měsíčních mezd se vytvoří závazkové doklady na úhradu příspěvků penzijním společnostem a ty jsou účtovány souvztažností MD 527 / DAL 527. Úhrada závazkového dokladu MD 527 / DAL 221. Domnívám, že tento postup není úplně správný. Dle mého názoru by bylo vhodnější postupovat buď zaúčtováním závazkového dokladu vůči penzijní společnosti MD 527 / DAL 325 a úhradu dokladu pak MD 325 / DAL 221 nebo variantně účtováním závazkového dokladu MD 395 / DAL 395 a úhradu pak MD 527 / DAL 221. 

Poměrná část odpisů - firemní vozidlo

ID28289 | | RNDr. Libor Fiala

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci firemní vozidlo s možností používání vozidla k soukromým i pracovním účelům. Zaměstnanec daní 1% vstupní ceny ve mzdě za používání vozidla. Zajímá mě, zda se vztahuje § 28 odst. 6 na tento případ. Vozidlo zaměstnanec použil v roce 2020 ke služebním účelům jen ve 20 %, zbytek 80 % je pro soukromé účely. Je povinností zaměstnavatel tyto odpisy poměrovat v daňovém přiznání právnických osob?

Dotace MPO - ošetřovné

ID28309 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ dostala od MPO dotaci na ošetřovné při uzavření škol. Je tato dotace osvobozená nebo je předmětem daně z příjmu pro FO?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru