Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přenesení daňové povinnosti - měření radonu

ID24811 | | Ing. Martin Novák

Jsme OSVČ od srpna nově plátce DPH. Naší činností je měření radonu na stavbách při přípravných stavebních pracích. Můžeme uplatnit přenesení daňové povinnosti (stavební činnost 431300- Průzkumné vrtné práce) na základě § 92e zákona o DPH?

Dotaz k evidenci příjmů a EET

ID24837 | | Ing. Petra Konderlová

Plátce DPH ve své prodejně eviduje tržby v EET a vystavuje paragony do 10 000 Kč dle variant:

1) jen v sazbě 21% DPH,

2) v sazbách 21% a 10% DPH.

Může z pohledu DPH, daňové evidence či účetnictví plátce pro svoji potřebu zaúčtování nebo zaevidování příjmů jen:

1) vytisknout z pokladního systému denní přehled příjmů nebo

2) měsíční přehled evidovaných příjmů v EET z databáze EET a na základě těchto sestav vykázat měsíční DPH a také daňové příjmy a v případě vedení účetnictví výnosy za dané období?

Nebo si musí tisknout jednotlivé doklady, které jsou shodné s těmi, co předává zákazníkovi?

Uplatnění úroků z úvěrů a změna trvalého bydliště

ID24870 | | Ing. Petra Konderlová

Klient má úvěr na rekonstrukci nemovitosti, v dané nemovitosti vlastní podíl, zatím zde má také trvalé bydliště, ale rozhodl se odstěhovat a změnit trvalé bydliště, s tím, že podíl na vlastnictví nemovitosti bude dál trvat a v dané nemovitosti bydlela a bude dál bydlet (má trvalé bydliště) matka klienta, která také vlastní určitý podíl na nemovitosti. Může si klient i nadále uplatňovat úroky z úvěru, i když bude mít trvalé bydliště jinde? 

Zařazení majetku

ID24871 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost vykonává podnikatelskou činnost. K tomu provádí rozšíření provozu. Dojde ke zvýšení vstupní ceny majetku, přepočet odpisů. Stavební úpravy jsou bez pochyb. Ale řešíme několik položek a nemáme shodu:

1. Výtah v hodnotě 2,5 mil. Kč. Je součástí budovy, ale současně životnost může být kratší než 30 let - samostatná vzduchotechnika za 2 mil. Kč.

2. Speciální osvětlení za 0,5 mil. Kč. Otázkou je i např. vestavěná kuchyň, ač je „pevně spojená s budovou“, je rozdílnost v životnosti?

Jsou hranice mezi stavbou a jejím příslušenstvím řádově vymezeny, nebo jde o posouzení každé položky samostatně? 

Mzdy

ID24875 | | JUDr. Petr Bukovjan

Česká firma zaměstnává na dohodu o provedení práce slovenské občany. Rovněž majitel firmy je občan Slovenské republiky. Je potřeba u hlavního pracovního poměru nebo u dohody o provedení práce podávat hlášení na úřad práce o těchto zaměstnancích?

Pořizovací cena DHM

ID24849 | | Ing. Ivana Pilařová

Rozhodli jsme se pro pořízení CNC obráběcího centra. V této souvislosti jsme si vzali úvěr od banky a zároveň požádali o získání dotace. Které z těchto výdajů budou součástí pořizovací ceny a které lze účtovat rovnou do nákladů?

1) energetický posudek (povinná příloha k žádosti o dotaci) - 63 000 Kč,

2) výběrové řízení - 100 000 Kč,

3) podání žádosti o dotaci - 20 000 Kč, administrace žádosti o dotaci - 40 000 Kč, získání dotace - 40 000 Kč,

4) poplatek za získání úvěru.

5) poplatek bance za úhradu faktury prostřednictvím úvěru přímo dodavateli v částce nad 50 000,- EUR - 1 800 Kč,

6) měsíční poplatky za úvěr - 100 Kč,

7) úroky z úvěru?

DPH u nájemní smlouvy nebytových prostor v případě neplatně ukončené smlouvy o nájmu

ID24740 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma s. r. o. pronajímá nebytový prostor bez energií další společnosti s. r. o. v ČR a odváděla měsíčně DPH 21 %. Nájemce s. r. o. zaslal výpověď, že od příštího měsíce končí, ale pouze na e-mail pronajímatele. Tento postup dle právníka pronajímatele nebyl správný a výpověď byla dána neplatně, tudíž dále běží nájemní smlouva, i přestože nájemce v pronajatém prostupu již není. Pronajímatel dle právníka nesmí nikomu novému nebytový prostor pronajmout, jelikož by zanikl nárok na nájemném dle smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Musíme i nadále jako pronajímatel, plátce DPH, běžně vyfakturovat nájemné s DPH 21 % do doby, než bude řádně-platně ukončen nájem ze strany nájemce i přesto, že v objektu již není?

Škoda hrazená z povinného ručení

ID24852 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správně zaúčtuji škodu, kterou hradí pojišťovna z mého povinného ručení? Firma vlastnící vozidlo je s. r. o. Pojistné plnění z povinného ručení je vyplaceno pojišťovnou třetí osobě za zaviněnou dopravní nehodu.

 

 

Kapitalizace závazků

ID24750 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Společnost s. r. o. přijímá půjčky od fyzické osoby, která není jednatelem, ani v jiném vztahu ke společnosti. V s. r. o. jsou půjčky účtovány na účty MD 211/D 365. Fyzická osoba se rozhodla, že tyto půjčky nebude chtít od s. r. o. vrátit a chce je převézt na kapitálové fondy. Společnost funguje od roku 2018, za roky 2018 a 2019 je ve ztrátě 1500 000 Kč. Je možné to takto udělat a není v tom nějaký háček? Jaké bude správné účtování, místo účtu 365 použijeme 413? 

Pokud se půjčky v s. r. o. od fyzické osoby převedou na kapitálové fondy, je možné třeba za 3 roky znovu převést na účet 365? 

Frekvence lékařských prohlídek

ID24808 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jak často musí zaměstnanci chodit na preventivní lékařské prohlídky v souvislosti s absolvováním školení pro vyhlášku č. 50/1978 Sb. V jakém předpise je to stanoveno, případně jak tato frekvence závisí na práci, kterou ten školený vykonává? Jestli pro tyto pracovníky, pokud jsou zařazeni v kategorii 1, platí také 6 a 4 roky (do 50 a nad 50 let věku), nebo je to 4 a 2 roky podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., případně to určuje nějaký jiný předpis?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru