Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Stravenky

ID25687 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenky v hodnotě 100 Kč, 55 % si dává do nákladů. Nechce, aby zaměstnanci platili zbylých 45 Kč a naopak chce, aby tato částka, kterou po nich nepožaduje, byla vidět na výplatní pásce jako příjem ke mzdě. Jak to bude s tímto příjmem ve výplatní pásce? Bude se z něho odvádět daň a soc. a zdrav. poj?

Postoupení pohledávky z titulu půjčky fyzickou nepodnikající osobou

ID25736 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická nepodnikající osoba má pohledávku z titulu poskytnuté úročené půjčky. Pohledávka se tak skládá z poskytnuté nesplacené půjčky (jistiny) a úroků. Fyzická osoba se rozhodla tuto pohledávku postoupit. Pohledávka z titulu jistiny bude postoupena subjektu A za cenou jmenovité hodnoty dané nesplacené výše jistiny (tj. za nominální hodnotu). Dejme tomu, že nesplacená výše jistiny činí 1 mil. Kč. Tuto pohledávku za úplatu 1 mil. Kč postoupí nepodnikající fyzická osoba na subjekt A. Pohledávka ve výši neuhrazených úroků z poskytnuté půjčky bude postoupena na subjekt B. Dejme tomu, že nesplacená výše úroků z půjčky činí 300 tis. Kč. Tuto pohledávku za úplatu 300 tis. Kč postoupí nepodnikající fyzická osoba na subjekt B. Náš první dotaz zní, zda vzhledem k ustanovení § 23 odst. 13 zákona o daních z příjmů, bude fyzické nepodnikající osobě vznikat příjem z titulu postoupení jistiny, když splacení jistiny nepředstavuje pro fyzickou osobu předmět daně? Pokud ano, předpokládáme správně, že se daný příjem bude zdaňovat v § 10 s tím, že daňovým výdajem bude rovněž hodnota nesplacené výše jistiny, a tedy základ daně 0 Kč? (13) Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, s výjimkou pohledávky podle § 33a zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, je příjmem hodnota této pohledávky, a to i v případě, že se jedná o pohledávku postoupenou nebo pohledávku vloženou za cenu nižší, než je její hodnota. Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem tato vyšší cena. Při postoupení pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) je příjmem částka, za kterou byly pohledávky postoupeny. Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávku vzniklou z titulu příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně osvobozen. Co se týče postoupení pohledávky z titulu nesplacených úroků z půjčky, předpokládáme správně, že se daný příjem z postoupení bude zdaňovat v § 10 zákona o daních z příjmů, s tím, že jako daňový výdaj lze dle § 10 odst. 4 daného zákona uplatnit např. uhrazené poplatky právníkovi za sepsání smlouvy o postoupení pohledávky? (4) Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Plynou-li příjmy podle odstavce 1 písm. h) bodu 1 a písm. ch) ze zdrojů v zahraničí, je základem daně (dílčím základem daně) příjem nesnížený o výdaje. Jde-li o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, lze výdaje uplatnit podle § 7 odst. 7 písm. a). Poplatník, který uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 písm. a), je povinen vždy vést záznamy o příjmech. Příjmy plynoucí ze splátek na základě uzavřené kupní smlouvy nebo ze zálohy na základě uzavřené smlouvy o budoucím prodeji nemovité věci se zahrnou do dílčího základu daně za zdaňovací období, ve kterém byly dosaženy. Plynou-li příjmy podle odstavce 1 písm. k), jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). 

Daňové zvýhodnění na studující dítě v zahraničí

ID25762 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Může si poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na 22 leté dítě, které studuje mimo ČR? 

DPH při fakturaci správy bytového domu

ID25776 | | Ing. Ladislav Pitner

Bytový dům je ve vlastnictví tří fyzických osob. Jeden z vlastníků spravuje bytový dům a fakturuje měsíčně správu bytového domu ve výši 30 000 Kč. Pokud se tento vlastník stane plátcem DPH, jak v tomto případě vystavit fakturu? Celková faktura je na 30 000 Kč, podíl každého vlastníka na výdajích na správu je 10 000,- Kč. Je předmětem fakturace vlastní podíl na výdajích na správu. Bylo by správné vystavit fakturu na 20 000 Kč se sazbou 21% a 10 000 Kč se sazbou 0% (není předmětem DPH)?

Vykazování plnění v přiznání k DPH při dovozu, ale od společnosti z EU

ID25783 | | Ing. Ladislav Pitner

Tuzemská společnost pořizuje zboží od belgické firmy, která má platné DIČ BE. Zboží je vezeno do ČR přímo z Ruska a je vystaveno JSD. Faktura z BE je vystavená datem 20. 2. 2020, dovozní doklad má datum vydání 25. 2. 2020. Jak správně se má vykázat v přiznání k DPH?

Ukončení nezaopatřenosti dítěte

ID25788 | | Josef Rajdl

Student se narodil 1. 1. 1993, dne 1. 1. 2019 dovršil věk 26 let, studium ukončil v červnu 2019. Po dobu studia byl OSVČ. Je v lednu 2019 považován za nezaopatřenou osobu pro účely daně z příjmů fyzických osob a odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění? Může v daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit slevu na studenta za leden 2019, v přehledu na OSSZ uvést za leden 2019 výkon SVČ jako vedlejší a v přehledu pro VZP uvést leden 2019 jako měsíc, v němž pro něj neplatil minimální vyměřovací základ? Podle mého názoru nezaopatřenost dítěte končí dnem dovršení věku 26 let, některé zdroje uvádějí ukončení nezaopatřenosti den předcházející dnu dovršení věku 26 let. Které datum je správné?

Opravy a technické zhodnocení u nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví

ID25792 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ, podnikatelka, neplátce, má ve spoluvlastnictví se svým manželem (nepodnikatelem) nemovitost, každý vlastní ideální 1/2. Podnikatelka provozuje jazykovou školu a rozhodla provést úpravy 2. patra tohoto rodinného domu na učebny (např. výměnu oken, dveří, omítky, vymalování, příčky). Pokud podnikatelka vloží do obchodního majetku nemovitost, jak daňově řešit odpisy, opravy, technické zhodnocení, popř. další náklady (např. energie)?

Prominutí jistiny a úroků ze zápůjčky

ID25793 | | Ing. Ivana Pilařová

Tuzemská společnost s ručením omezených poskytla své spřízněné společnosti úročenou zápůjčku. Nyní se rozhodla tuto zápůjčku včetně úroků prominout. Jistinu odepíše nedaňově na účet 546. Výnosové úroky 662, které společnost v předchozích letech zdanila, je možné odepsat daňově?

Věcné břemeno - zdanění

ID25795 | | Ing. Jan Kašpar

Česká obchodní společnost, účetní jednotka, jakožto vlastník pozemku uzavře s jinou obchodní společností (která je v pozici provozovatele distribuční sítě) smlouvu o zřízení věcného břemene podle § 58 odst. 2 energetického zákona. Obsahem smluvního závazku je zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním předmětného plynárenského zařízení. Součástí této smlouvy je i úplata za zmíněné zřízení věcného břemene. Je výnos z této částky u povinného zdanitelným příjmem podle zákona o daních z příjmů nebo se jedná o příjem osvobozený podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. zg) zákona o daních z příjmů?

Silniční daň - auto registrované na Slovensku, používané k podnikání v ČR

ID25796 | | Mgr. Václav Pikal

OSVČ slovenské národnosti podnikající a platící daně v ČR využívá ke své podnikatelské činnosti automobil, který je registrovaný na Slovensku, má slovenskou poznávací značku. Kde by se měla platit silniční daň, na Slovensku nebo v Česku? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru