Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru

ID27008 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně pracovala od počátku kalendářního roku do 13. 4. 2020 na pozici vedoucí oddělení. Od 14. 4. 2020 nastoupila na mateřskou dovolenou a ke stejnému datu tj. ke 14. 4. 2020 došlo dodatkem ke smlouvě ke změně pracovního zařazení na pozici zástupce vedoucího a dohodou o mzdě i ke změně měsíční mzdy (vedoucí oddělení vykonávala zaměstnankyně jako zástup za rodičovskou). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a skončila dne 19. 10. 2020. Jaký průměrný výdělek bude použit pro výpočet proplacené dovolené. Je přípustné použítí průměru dosaženého před nástupem na mateřskou s ohledem na skutečnost, že se nejedná o čerpání, ale proplacení dovolené? Nebo bude použit pravděpodobný průměrný výdělek pro pracovní zařazení v době ukončení pracovního poměru. 

Výhra z reklamní soutěže

ID26880 | | Ing. Matěj Nešleha

Akciová společnost uspořádala ve firemním týdeníku vědomostní soutěž za účelem zvýšení povědomí zaměstnanců o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a předcházení pracovním úrazům. Soutěž je určena pro zaměstnance společnosti a jejich dceřiných společností. Vylosovaní výherci soutěže obdrží nepeněžní výhru v podobě poukazu na pobyt v penzionu v hodnotě 4 000 Kč. Společnost nyní řeší správný daňový režim soutěže na straně pořadatele a na straně výherců. Jedná se u pořadatele soutěže o daňově uznatelný náklad s nárokem na odpočet DPH související s činností společnosti v oblasti BOZP? O jaký druh příjmu se jedná u výherců soutěže - vlastních zaměstnanců a zaměstnanců dceřiných společností? Je nutno u vlastních zaměstnanců zahrnout výhru do příjmů ze závislé činnosti s povinností odvodu pojistného nebo se jedná u všech výherců o ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. ch) ZDP, který je do výše 10 000 Kč osvobozen od daně podle § 4 odst. 1 písm. f) bod 3 ZDP?

Příspěvek na důchodové připojištění

ID26962 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zaměstnanec odchází 16. 11. 2020 do starobního důchodu. Může mu zaměstnavatel (s. r. o.) poukázat příspěvek ve výši 50 000 Kč, nebo jej musí krátit? Všechny zákonné podmínky jsou naplněny. 

Prokázání využití daňové úspory u o. p. s.

ID26404 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obecně prospěšná společnost (veřejně prospěšný poplatník) může snížit základ daně, pokud prostředky získané touto úsporou použije v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností. Společnost ušetřila na dani 9 000 Kč. Postačí v následujícím zdaňovacím období prokázat, že společnost měla na nepodnikatelskou činnost vyšší náklady než 9 000 Kč, nebo je třeba v účetnictví označit konkrétní doklady do výše 9 000 Kč?

Fond oprav z pohledu s. r. o. pronajímající byty

ID26894 | | Ing. Martin Děrgel

Jak postupovat s inventarizací zálohového účtu fondu oprav? Při koupi bytu jsme nikdy neměli vyčíslenou výši fondu oprav týkající se určitého bytu. Zálohy placené správci celého domu dle předpisů dáváme na účet 314007. Na konci roku nám správce zašle nákladovou částku, kterou účtuji na MD 511/D 314007. Takto to děláme již roky. Bohužel až letos jsem dostala zůstatky fondu oprav od správců a ty nám samozřejmě nesedí s našemi zůstatky. Logicky se nemohou rovnat, když jsme neúčtovali o zálohách na fond oprav, které byt měl, než jsme ho koupili. Ještě jsem zjistila, že několik domů, kde vlastníme byty, mají úvěry na opravy. Je pro mne nějaká povinnost účtovat o těchto úvěrech? Potřebuji poradit, jak postupovat a zda mi stačí inventarizovat konečný zůstatek na mém účtu na své vytvořené tabulce za roky, co byt patří nám. Jedná se cca o 40 bytů.

Zaměstnání cizinců na DPP

ID26935 | | Josef Rajdl

Jsou nějaké odlišnosti u zaměstnávání cizinců na DPP? Uchazeč o práci má povolení k zaměstnání (nebo povolení k pobytu na území ČR). Může být zaměstnán na DPP? Platí stejná pravidla, tzn. do 10 000 Kč pouze srážková daň, odvody na zdravotní a sociální pojištění až při překročení limitu 10 000 Kč? V případě, že si platí tzv. komerční zdravotní pojištění, i tak se při překročení částky 10 000 Kč odvádí zdravotní a sociální pojištění? Platí pro tyto zaměstnance možnost podepsat tzv. růžové prohlášení? Jedná se o pracovníky z Ukrajiny.

Příspěvek na životní a penzijní pojištění

ID26950 | | Josef Rajdl

Zaměstnavatel v roce 2018 a v roce 2019 přispěl zaměstnanci omylem na životní a penzijní pojištění částkou na místo 50 000 Kč částkou 100 000 Kč. Jak nyní správně zaúčtovat tento problém? Bude se z částky 50 000 Kč doměřovat zdravotní, sociální pojištění a 15% daň nebo jen zdravotní a sociální pojištění? Jak se bude postupovat na straně zaměstnavatele a zaměstnance? Bude muset zaměstnavatel opravovat i daňové přiznání? 

Odpisy majetku

ID26976 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2019 jsem koupil teleskopický stájový nakladač v hodnotě 1 302 000 Kč bez DPH a v roce 2019 jsem uplatnil 1 rok zrychleného odpisu. V roce 2020 mi byla vyplacena dotace v částce 538 000 Kč. Jak postupovat ve druhém roce odpisování? Je mi jasné, že musím o dotaci ponížit pořizovací hodnotu, ale můžu to udělat, když už jsem jeden rok odpisoval?

Poplatek za přepis jako součást vstupní ceny vozidla

ID26978 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud koupím starší vozidlo, zařadím do užívání v 03/2020, ale nechám přepsat do technického průkazu až v 07/2020, bude správní poplatek za přepis součástí vstupní ceny vozidla? 

Účtování sociálního pojištění

ID26979 | | Ing. Petra Konderlová

Kam se účtuje u fyzické osoby vedoucí podvojné účetnictví platba záloh na sociální a zdravotní pojištění? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru