Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ocenění majetku vloženého do podnikání, daňové odpisy

ID313 | | Ing. Martin Děrgel

Dne 1. 7. 2005 jsem vložila do obchodního majetku (fyzická osoba, podnikání dle § 7) svůj podíl na nemovitostech (50 % - rodinný dům, obchody) v hodnotě dle znaleckého posudku vyhotoveného pro účely ocenění těchto nemovitostí. Dne 1. 4. 2006 jsem na základě rozhodnutí dědického soudu vložila do obchodního majetku další část uvedeného majetku a to podíl dle rozhodnutí soudu a podle znaleckého posudku, dle kterého vyčíslil hodnotu majetku soud. Původní posudek byl vyhotoven rovněž pro účely soudu - dědického řízení (v r. 2005), ale rozhodnuto bylo v r. 2006 podle jiného posudku. V jaké hodnotě máme evidovat majetek v účetnictví, (podvojné) 50 % vložených v r. 2005 dle tehdy platného posudku a dalších 8 % dle posudku z r. 2006? Nebo je možno majetek evidovat dle posudku, dle kterého vyčísloval soud? Je možné tento majetek, vložený vkladem (dříve nebyl v obchodním majetku), odpisovat - uplatňovat daňové odpisy? (50 % pořízeno koupí před 20 lety, 8 % nabyto dědictvím v r. 2006).

Ztratné

ID305 | | Ing. Jiří Vychopeň

Fyzická osoba, plátce DPH, vede DE a provozuje restauraci. Žádám o postup, jak evidovat nespotřebované potraviny, např. maso. Nevede se přímo skladová evidence, ale v evidenci daňové mám na každý nákup \"analytiku\", tedy pro každý druh zboží extra číselník. např. nákup maso, nákup potraviny (vedeno jako nákup materiálu), nákup pivo... tzv. ztratné se řeší až při daňovém přiznání? Nevím jak správně postupovat.

Rekostrukce

ID290 | | František Kocour

Provozujeme v celém objektu domov důchodců. Rekonstruujeme kotelnu, která slouží výhradně pro potřeby domova, ale jedná se o samostatnou budovu, která se nachází v areálu domova. Jakou sazbou DPH bude zdaněna tato rekonstrukce?

Stravné

ID288 | | Dagmar Masná

Jsme fyzická osoba vedoucí účetnictví a plátce DPH. Zajišťujeme stravování zaměstnanců jiným objektem, tzn. dovážíme si obědy v přepravkách ze školní jídelny. Když je školní jídelna neplátcem DPH, máme povinnost odvádět daň na výstupu, nebo-li připočítávat DPH k doplatku zaměstnanců za stravné? Cena obědu: 40 Kč, zaměstnavatel hradí 50 %, 50 % doplácí zaměstnanec.

Oprava zpevněné plochy - parkoviště u provozovny

ID347 | | Ing. et Ing. Milan Blatný

Můj klient provedl opravu - úpravu zpevněné plochy. Namísto trávy a betonu je zámková dlažba. Je možné, aby tento náklad byl daňově účinný v plné výši, i když přesáhne částku 40 000 Kč jako oprava zpevněné plochy?

Nákup závory do objektu

ID338 | | Ing. et Ing. Milan Blatný

Jsme příspěvková organizace řízená krajem. Máme dotaz ohledně zaúčtování automatické závory k objektu (cena nad 40 000 Kč). Závora bude stát samostatně na komunikaci. Jedná se o samostatnou movitou věc nebo o stavbu?

Vyřazení majetku - formy

ID333 | | Ing. et Ing. Milan Blatný

Jsme společnost s r. o., v roce 1997 byla pořízena forma za 200 000 Kč a odpisována dle opotřebení 2 roky. Zůstatková cena daňová a účetní je 70 000 Kč. Již se nepoužívá. Jak lze tuto formu dostat z účetnictví? Lze ji odvést do sběrny kovošrotu a ten nám dá za ni např. 10 000 Kč a firma si může do daňových nákladů dát celých 70 000 Kč? Na který účet účtovat?

Likvidace či darování zcela odepsaného majetku

ID323 | | Ing. et Ing. Milan Blatný

Jak správně postupovat při vyřazení majetku a jeho likvidaci či darování? Jedná se o majetek do 40 000 Kč již zcela odepsaný. 1) Např. tiskárna, mobilní telefony, drobný kancelářský nábytek - buď nefunkční nebo zastaralý a nepotřebný - je nutno při jeho fyzické likvidaci nějak tuto skutečnost dokládat (neopravitelnost, potvrzení ze sběrného dvora..) nebo stačí pouhé rozhodnutí společníků firmy (likvidační komise)? 2) Monitor - darování škole, jaká bude hodnota daru, je-li zůstatková hodnota nulová, z jaké částky odvést DPH?

Telekomunikační služby a DPH

ID311 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká s. r. o. koupila tel. ústřednu, která je umístěna v ČR a pronajala od českého telecomu cca. 1000 telefonních čísel, které dál pronajímá rakouské s. r. o. (nemá v ČR žádné aktivity) - (oba plátci DPH), tato služba spočívá v tom, že rakouská s. r. o. nabízí v Rakousku koncovým uživatelům (fyzickým osobám) různé služby po telefonu (erotické, hry apod.), tito uživatelé služeb v Rakousku přes telefonní ústřednu umístěnou v ČR se dovolají na nabízené služby. Tyto přístupy (telefonní vytáčení) pak zpoplatňuje jednou za měsíc česká s. r. o. rakouské s. r. o. Otázka tedy zní: - Jsou tyto služby české s. r. o. osvobozeny od DPH (telekomunikační služby) a musí mít tato s. r. o. licenci dle zákona o elektronických službách nebo bude stačit jiné podnikatelské oprávnění s přihlédnutím k tomu, že česká s. r. o. má eminentní zájem, aby tato plnění byla osvobozená od DPH (nepodléhala DPH - místo plnění mimo území ČR)? - Jsou osvobozené\"telekomunikační služby\" vyjmenované v zákoně o DPH přímo spjaty s licencí dle zákona o elektronických službách nebo má subjekt, který provádí služby popsané pod pojmem \"telekomunikační služby\" a nemá příslušné oprávnění (licenci) možnost také tyto služby provozovat a \"osvobodit\" tyto služby od DPH?

Prodej zboží na Slovensko - DPH

ID310 | | Ing. Ladislav Pitner

Prodej zboží na Slovensko plátci DPH je osvobozen od DPH. V přiznání k dani z přidané hodnoty se tento údaj píše do řádku 410? Do řádku 430 patří zboží, které se dodává do zemí mimo EU?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru