Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup a prodej aut z EU a třetích zemí

ID25359 | | Ing. Martin Novák

OSVČ, neplátce, bude podnikat v nákupu a prodeji aut. Auta bude pořizovat v EU, ale také ve Švýcarsku. Jak je to s registrací k DPH pokud bude nakupovat v EU a s registraci k DPH pokud bude nakupovat mimo EU? Auta bude opravovat a dále v ČR prodávat.

Nárok na DPH u faktury s IE DIČ

ID25356 | | Ing. Martin Novák

Objevila se mi v účetnictví faktura na nákup mobilní aplikace (krabicové řešení). Faktura má IE DIČ a je na ní uveden základ daně a česká 21% DPH. Mohu si DPH nějakým způsobem nárokovat? 

Kontrolní hlášení - nájemné

ID25352 | | Ing. Martin Novák

Musím dávat do kontrolního hlášení do kategorie B2 přijaté faktury za nájemné, i přesto, že hodnota faktury není vyšší než 10.000 Kč? Nejedná se o splátkový nebo platební kalendář, ale o obyčejnou fakturu - daňový doklad (například nájemné za operativní leasing). Na školeních ke kontrolnímu hlášení nás učili, že nájemné je výjimka a vždy náleží do kategorie B2, ale nevím, kde v zákoně toto najít. 

Uznání odborné klvalifikace pedagogů na ZUŠ

ID25272 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Je možné uznat odbornou kvalifikaci učiteli hry na bicí nástroje, který má pouze maturitu na konzervatoři, i když je výkonný umělec (hraje v populární známé skupině). Hlavně mě zajímá, zda není problém absence pedagogického vzdělání a zda v případě učitele, který má vystudovaný obor varhany a cemballo na konzervatoři (celých 6 let) je možné, aby vyučoval plný úvazek pouze klavíru. 

Zákonný úrok z prodlení, okamžik účtování o výnosech

ID25340 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma půjčila fyzické osobě podnikateli úročenou zápůjčku v penězích. Zápůjčka včetně naběhlých úroků je po splatnosti. Ve smlouvě je dohodnutá zákonná výše úroku z prodlení dle nařízení. 1) Firma se chystá tyto zákonné úroky uplatnit, ovšem neví, v jakém momentě o nich může (musí) účtovat? 1) Např. Je situace, že k 31. 12. poslala vyčíslený zákonný úrok z prodlení druhé straně - tak má o tomto účtovat a tuto částku má mít ve výnosech k 31. 12.? Výnosy vyloučí ze zdanění, jelikož úroky nebyly zaplaceny a budou zdaněny až při úhradě v dalším roce. 2) Ale u jiné půjčky se domluvila s podnikatelem e-mailově, že vyčíslený úrok (včetně jistiny a smluvního úroku) ke konkrétnímu budoucímu dni podnikatel zaplatí (např. ke dni 15. 11. 2019). Ovšem podnikatel nezaplatil, jak má firma evidovat výnosy v účetnictví v takovéto situaci k 31. 12. Má tam mít pouze část k 15. 11. nebo vše k 31. 12. nebo nic? U další zápůjčky je dohodnutý zákonný úrok z prodlení, ale firma ještě neřešila a neposlala upozornění druhé straně, má i tak k 31. 12. vypočíst výnosy ze zákonného úroku z prodlení do účetnictví?

Cestovní náhrady - zaokrouhlení stravného

ID25243 | | JUDr. Marie Salačová

Pokud je určena výše stravného za pracovní cestu, která trvá 12-18 hodin 150 Kč, při poskytnutí 1 jídla dojde ke krácení o 35%, výše stravného je tedy 97,50 Kč. Lze tuto částku za stravné rovnou zaokrouhlit na 98 Kč, nebo je nutné počítat s částkou 97,50 až do konečného vyúčtování cestovních náhrad a na celou korunu nahoru zaokrouhlit až konečnou částku, která se vyplácí zaměstnanci?

Mobilní aplikace, web

ID25345 | | Ing. Simona Kropáčková

Firma, česká s. r. o., pořizuje webové stránky (prezentace služeb) a aplikaci pro mobily, ze kterých si budou moct zákazníci službu za poplatek objednat. Mezitím vše účtujeme na účet 041. Blíží se konec pořizování webových stránek a mobilní aplikace. Máme vývoj webových stránek a mobilní aplikace zařadit do jedné majetkové skupiny, nebo jde o rozdílné produkty, které máme zařadit zvlášť a do jaké skupiny - zda 013 či 014?

Příspěvek jednateli na rekreaci

ID25351 | | Ing. Petra Konderlová

Dvěma jednatelům a zároveň vlastníkům s.r.o. (manželům) zaplatila společnost pobyt na horách i s dětmi přes booking.com v hodnotě 48 000 Kč. Jednatelé mají se společností pracovní poměr na základě smlouvy o jednatelství. Společnost nemá žádný fond pro tyto účely. Je možné uplatnit částku 40.000,- (2 x 20.000) do nákladů společnosti? Byl by možný tento účetní postup? 1. úhrada pobytu na základě výpisu z Bookingu a faktury 48.000,- MD 314/D 221.

2. Faktura - vyúčtování: 40.000,- MD 522/D 314 + 8.000,- MD 315/D 314

3. úhrada nadlimitu jednatelem 8.000,- MD 221/D 315?

 Případně jaký jiný postup zvolit, aby částku bylo možné uznat jako daňový náklad?

Smlouva o zemědělském pachtu

ID25353 | | Ing. Petra Konderlová

Je uzavřena smlouva mezi propachtovatelem a pachtýřem na pachtovné pozemku, cena pachtovného je zvýšena o částku ve výši daně z nemovitých věcí. Jde o období od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, bude se jednat o časové rozlišení. Jaký účet se  použije při zaúčtování pachtovného? 

Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace

ID25197 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Ředitel příspěvkové organizace (statutární orgán), jejímž zřizovatelem je město, je zařazen do 11. platové třídy. Ředitel řídí práci vedoucích zaměstnanců, kteří řídí práci dalších podřízených zaměstnanců. Zřizovatel odmítá se zvýšením tarifu od nového roku 2020 doplatit řediteli příplatek za vedení v minimální výši 20 % z platového tarifu, s odůvodněním, že je ve 2.stupni řízení. Domníváme se však, že příplatek za vedení podle § 124 ZP, by měl být vypočítán dle 3. stupně řízení, tedy v rozsahu 20–50 % platového tarifu.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru