Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Mzdová problematika, zdravotní pojištění, dovolená

ID1458 | | JUDr. Marcela Smutná

Ráda bych se informovala na správnost postupu při následujícím výpočtu mzdy: Jedná se o zaměstnance, který nastoupil do zaměstnání 9. 5. 2007 - do té doby byl zcela bez příjmů a bez registrace na úřadu práce. Zaměstnanec podle pracovní smlouvy je zaměstnán na 1/2 úvazek a základní plat 4 000 Kč. Fond pracovní doby zahrnuje svátky (za květen 21+2, tj. 92 hodin). Odpracoval v 5/07 17 pracovních dní (tj. 68 hodin). Průměrný výdělek: 4 000/23 = 173,92 Kč/den, tj. 173,92/4 = 43,48 Kč/hodina Hrubý výdělek činí tedy 173,92 x 17 = 2 957 Kč Ale program uvedl další částku do hrubé mzdy - jako dopočet hodin do minimální mzdy - ve výši 869 Kč. Celkovou hrubou mzdu mi tedy program vyčíslil na 3 826 Kč? Podle mého výpočtu by tato částka měla činit 1 043 Kč. Prosím, o posouzení vypočtené částky, dopočtu hodin, a stanovení postupu výpočtu. Dále bych se chtěla informovat ohledně odvodu zdravotního pojištění za tohoto pracovníka. Stanovili jsme poměrnou část minimálního vyměřovacího základu, tj. (23/31) x 8 000 = 5 936 Kč a z toho odvod 13,5 % tj. 802 Kč Může se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout písemně, že poměrnou část odvodu do minimálního vyměřovacího základu bude hradit zaměstnavatel? Zaměstnanec si samozřejmě odvede z hrubého výdělku. Poslední otázka je na správnost výpočtu dovolené pro tohoto zaměstnance. Samozřejmě v případě, že odpracuje příslušný počet dní, aby mu vznikl nárok na řádnou dovolenou. Výpočet: (28/12) x 7 = 16,5 dne?

Zaměstnankyně na mateřské dovolené

ID1497 | | Ing. Antonín Daněk

Jak máme postupovat v následujícím případě? Zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou do 15. 7. 2007. V dubnu absolvovala počítačový kurz a vzhledem k této situaci, přerušila čerpání rodičovského příspěvku, protože měla dítě ve školce celých 8 hodin denně. Zaměstnavateli tuto skutečnost neoznámila, byla tedy stále evidována jako zaměstnanec na rodičovské dovolené. Po absolvování kurzu ukončila k 30. 4. 2007 s firmou pracovní poměr dohodou. Jedná se mi o zdravotní pojištění - v měsíci dubnu za ní toto pojištění neplatil stát vzhledem k tomu, že přerušila rodičovský příspěvek - má toto zdravotní zaplatit zaměstnavatel, i přesto, že nám tuto skutečnost neoznámila a do práce nenastoupila? V tomto případě mě napadá jenom to, že by se jí muselo dát neplacené volno a dodatečně nahlásit přerušení rodičovské dovolené.

Vyměření DPH z JSD

ID1494 | | Ing. Ladislav Pitner

1) Pokud nejsou tyto dvě data shodné, které je správné datum zdanitelného plnění - ručně vložené datum na 3/8 JSD vpravo nahoře nebo datum na razítku celního úřadu v dolní části JSD? 2) Do základu daně vstupuje cena za zboží, doprava a clo = jedná se o částku cla k platbě, nebo tam patří i clo, které je vyčísleno, ale vzhledem k výši do limitu (asi 400 Kč) se k úhradě nepředepisuje?

Odpis pohledávky

ID1493 | | Ing. Martin Děrgel

Akciová společnost sepsala v roce 1999 s dlužníkem (občanem) Notářský zápis - uznání dluhu na pohledávku, která byla splatná 31. 10. 1998 ve výši 40 000 Kč, ve kterém dlužník svoluje, aby tento notářský zápis byl použit přímo jako exekuční titul, pokud tento dluh nesplatí v řádném termínu. Dlužník měl dluh zaplatit do 3. 10. 1999, ale nic neuhradil. V roce 2004 byl podán návrh na exekuci na majetek dlužníka. V roce 2004 jsme vytvořili zákonnou opravnou položku pohledávky ve výši 100% pohledávky. Dlužník není k nalezení a do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou úhradu pohledávky. Můžeme v roce 2007 provést odpis této pohledávky - bude daňový nebo nedaňový? Postupovali jsme správně v roce 2004, když jsme vytvořili zákonnou opravnou položku ve výši 100 %? Jak se bude o tomto účtovat?

Daň z příjmů

ID1492 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Může si podnikatel, který podniká ve vlastním bytě, uplatňovat poměrnou část nákladů za elektřinu a plyn, vodu, i když nemá v bytě provozovnu?

DPH

ID1480 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká firma, plátce DPH, si v Číně pronajme movité věci (sportovní vybavení) a ty dále pronajme dalšímu českému subjektu - neplátci DPH - jedná se o sportovní svaz - občanské sdružení. Tento subjekt je bude v Číně dále používat. Jak se uplatní DPH při fakturaci od čínské firmy a dále při následné fakturaci české firmy sportovnímu svazu?

Zápočet daně zaplacené na Slovensku u v. o. s.

ID1475 | | Ing. Martin Děrgel

Veřejná obchodní společnost poskytuje služby na Slovensko, zde bylo u těchto služeb provedeno zajištění daně ve výši 15 %. Jakým způsobem je možné u společníků provést vyúčtování takto zaplacené daně na Slovensku? Podle jejich podílů? Potvrzení o zaplacení daně je vystaveno na v. o. s.

Dovoz?

ID1491 | | Ing. Ladislav Pitner

Koupili jsme od polské firmy turecký materiál, který přijel z Turecka rovnou k nám do Čech. Naši celní deklaranti materiál proclili, vystavili JSD, na kterém jsme uvedeni jako příjemci (naše firma). Polská firma nám vystavila fakturu na materiál. Setkávám se s tímto případem poprvé a nevím, jak k tomu přistupovat. Jako k pořízení z EU, když je faktura vystavena od polského dodavatele a JSD nemáme brát v potaz nebo se řídit pro přiznání k DPH dle JSD a brát toto plnění jako dovoz ze 3. zemí?

Základ daně z příjmů příspěvkové organizace

ID1489 | | Ing. et Ing. Martina Jeřábková

Jak stanovit základ daně z příjmů PO v případě, že základ daně v hlavní činnosti je např. -10 tis. Kč a v doplňkové činnosti +10 tis. Kč? Je správné ziskem v doplňkové činností nejprve pokrýt ztrátu v činnosti hlavní a pak danit jako celek a nebo každou činnost daňově posuzovat zvlášť?

Směnná smlouva

ID1488 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme společnost s ručením omezeným, plátce DPH účtující v podvojném účetnictví. Se společností s r. o. účtující v podvojném účetnictví, která vlastní 100% podíl na našem základním kapitálu, byla uzavřena směnná smlouva (dle § 611 občanského zákoníku) na směnu 25 000 EUR, které máme na našem devizovém účtu za české koruny, které budou poukázány na náš běžný účet v Kč. Směna bude uskutečněna bankovním převodem za ekvivalent Kč, odpovídající této částce dle kurzu ČNB platného ke dni vypořádání směny (čímž se rozumí den odepsání částky v EURO z devizového účtu naší společnosti). Tím budou obě strany vypořádány. Jak tuto směnu deviz v EUR za Kč správně zaúčtovat u obou společností? Při zaúčtování vznikne kurzový rozdíl. Má tato směna i nějaký daňový dopad?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru