Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kurzové rozdíly v DE

ID3845 | | Ing. Ivana Pilařová

Kurzový rozdíl účtu k 31. 12. V loňském roce jsem nic neřešila, rozdíl byl kolem tisíce korun. Po uzávěrce jsem si upravila počáteční stav účtu kurzem k 1. 1. a víc neřešila, jenže k 31. 12. 2008 mám kurzový rozdíl – ztrátu – víc než 70 000 Kč. Z diskusí postupně zjišťuji, že nemám dělat nic, upravit počáteční stavy k 1. 1., ale také, že kurzový rozdíl se mi má objevit v DP v tabulce E přílohy č. 1, tzn. v uzávěrkových daňových nákladech či příjmech, kde je pravda, nevím a 70 000 Kč neoprávněně uplatněných do nákladů si risknout nechci a zároveň nechci poškodit klienta. Posledním problémem jsou průběžné položky. Z účtu v CZK odejde 200 000 Kč, ale na účtu v EUR po přepočtu kurzem je to třeba jen 190 000 Kč, co s kurzovým rozdílem 10 000 Kč? Může to být nákladová, resp. příjmová položka? Co je to však jiného než kurzový rozdíl, který však v DE nemá vznikat? Poraďte mi, prosím, pokud možno do konce března.

Paušál na automobil

ID12444 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma s. r. o., plátce DPH, zakoupila (půjčka) nový osobní automobil na rozvoz zboží. Jakým způsobem účtovat náklady na provoz benzín parkovné, ujeté kilometry? Chtěl bych spočítat jak je to výhodnější zda uplatňovat náklady nebo 5 000 Kč paušál. Pokud bude firma uplatňovat paušál, chtěl bych vědět jakým způsobem a jak zaúčtovat nakup benzínu, opravy a parkovné když má nárok na odpočet DPH? Poprosil bych na nějakém příkladu způsob účtování k DPH. Také mě není jasné jakým způsobem uplatňovat paušál 5 000 Kč měsíčně. Není mi jasné, co pod paušál spadá, zda i opravy a nové zimní pneumatiky.

DPH a pronájem nemovitosti

ID8120 | | Ing. Ladislav Pitner

Občan (nemá IČO) pronajímá nebytové prostory, které má ve svém vlastnictví , dle § 9 zákona o dani z příjmů. Uplatňuje výdaje paušálem 30 %. Vzhledem k tomu, že přesáhl obratový limit , stal se plátcem DPH a příjmy z pronájmu vykazuje v přiznání k DPH jako osvobozené příjmy. Pokud v roce 2012 bude provádět zhodnocení pronajímané nemovitosti a dostane od dodavatele (plátce DPH) fakturu za stavební práce, je povinen uplatnit v tomto případě také přesun daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH?

Pojistné plnění

ID12428 | | Ing. Ivana Pilařová

V prosinci roku 2013 došlo k havárii vozidla. Vozidlo bylo pojištěné. Oprava vozidla za 150 000 Kč byla provedena v únoru roku 2014. V roce 2014 přišlo i pojistné plnění ve výši 145 000 Kč, a to na základě předložení faktury za opravu vozidla. Jakým způsobem účtovat o tomto případu v roce 2013 a 2014?

Doplňující dotaz k otázce ID č. 16626 - příplatky za sobotu, neděli a svátek v příspěvkové prganizaci

ID16718 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

K výše uvedenému dotazu bych poprosila ještě o detailnější kontrolu při dosazení konkrétních příkladů: Předpokládejme, že průměrný hodinový výdělek pečovatelky činí 100 Kč/hod., stanovená týdenní pracovní doba je 40 hodin, pravidelně rozvržená pondělí–pátek.

K bodu 1):

a) Pečovatelka pracuje v březnu v sobotu 4 hodiny, v neděli 4 hodiny – dostane za březen příplatek za práci v sobotu a neděli 25 %, tj. 8 x 100 x 0,25 = 200 Kč (víc nic) a při výběru náhradního volna v dubnu ve výši 8 hodin jí bude poskytnut normální plat, jako kdyby pracovala (ve výsledku 125 %). Pozn.: Setkala jsem se s výkladem, kdy podle § 127 je třeba rozlišovat zvlášť příplatky za práci přesčas a zvlášť plat za práci přesčas, tudíž by náležel i příplatek 50 % za práci přesčas i v případě výběru náhradního volna (tzn. ve výsledku 175 %)?

b) Stejně jako bod a), ale náhradní volno si nevybere – dostane normální plat za 8 hodin, dále plus za práci v sobotu a neděli 25 %, tj. 200 Kč (§ 126 ZP), plus 50 % za práci přesčas (§ 127 ZP), pokud se jedná o pečovatelku zaměstnanou na plný, 8hodinový úvazek (ve výsledku 175 %)? Pečovatelka zaměstnaná na 4hodinový úvazek 50% příplatek nedostane, čili 125 %; k bodu 2) : a) pečovatelka pracuje v březnu ve svátek, připadající na pátek nebo pondělí, čili jinak na pracovní den 8 hodin, tzn. že se zřejmě nejedná o přesčas, za tuto dobu nedostane za březen nic, vybere si náhradní volno 8 hodin v dubnu a za duben dostane při výběru náhradního volna normální plat, jako kdyby pracovala (ve výsledku 100 %) - pokud si nebude vybírat náhradní volno, dostane za březen normální plat za 8 hodin plus příplatek 100 %, tj. plus 800 Kč k platu (ve výsledku 200 %); b) pečovatelka pracuje v březnu ve svátek, připadající na sobotu nebo neděli 8 hodin, jedná se tedy i o přesčas a je dohodnuto náhradní volno za práci přesčas i svátek - za březen pouze příplatek 25 % (§ 126 za práci v sobotu a neděli), tj. 200 Kč a normální plat za tyto hodiny nedostane, ten je vyplacen až za měsíc, kdy si vybere náhradní volno ve výši 16 hodin, které budou proplaceny, jako kdyby pracovala (současně za svátek a za přesčas, ale netýká se zaměstnání na zkrácenou pracovní dobu, ta si vybere pouze 8 hodin), (ve výsledku 225 %), u zkrácené pracovní doby 125 %. Anebo lze přiznat ještě 50% příplatek za práci přesčas pečovatelkám na plnou pracovní dobu i v tomto případě – viz poznámka k bodu 1) písm. a. - pokud si nevybere náhradní volno za svátek ani za přesčas, dostane za březen za 8 hodin normální plat, plus příplatek ve svátek 100 %, tj. 800 Kč a dále plus 25 % za práci v sobotu a neděli 200 Kč, plus 50 % za práci přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku 400 Kč (ve výsledku 275 %), pečovatelka zaměstnaná na 4hodinový úvazek 225 % (příplatek za svátek a sobotu, neděli); c) - dohoda o poskytnutí příplatku za práci ve svátek a náhr. volna za práci přesčas: pečovatelka odpracuje ve svátek v sobotu nebo v neděli 8 hodin - dostane za březen za 8 hodin pouze příplatek 100 %, tj. 800 Kč, plus příplatek 25 % za sobotu a neděli a při výběru náhradního volna 8 hodin v dubnu dostane normální plat (ve výsledku tedy 225 %).

 

Účtování jistiny

ID21490 | | Ing. Ivana Pilařová

Na který účet v podvojném účetnictví zaúčtovat přijatou jistinu na výstavbu RD? Jistinu zákazník platí před zahájením veškerých prací před výstavbou RD (před pracemi na projektu, stavebním povolení atd.). Než se celý dům postaví a jistina se zúčtuje může trvat v průměru více než rok. Může být zaúčtována na účtu 479?

Dar příspěvkové organizaci

ID3861 | | František Kocour

Lze podle §15 odst.1 poskytnout dar nestátní příspěvkové organizaci zřízené obcí na potřeby tělesně a mentálně postižených dětí?

Nehmotný majetek v daňové evidenci

ID8136 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, v daňové evidenci se účtuje například částka 170 000 Kč za licenční poplatek (nehmotný majetek?) rovnou jednorázově do výdajů - není nutno časově rozlišit?

Prodej závodu - nákup lékařské praxe

ID26406 | | Ing. Matěj Nešleha

Praktická lékařka na základě smlouvy o koupi závodu si koupila ordinaci. Lékařka vede daňovou evidenci. Koupě byla realizována za 1 mil. Kč , součástí kupní ceny byl jmenovitý seznam majetku, vybavení, lékařské přístroje, kancelářská technika, zdravotnický materiál, léky, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, závazky, pohledávky za pojišťovnami, avšak bez uvedení cen. K majetku bude zpracován znalecký posudek. Předpokládá se, že hodnota majetku dle znaleckého bude cca 200 tis. Kč. Jak postupovat v daňové evidenci pro uplatnění daňově uznatelných výdajů při koupi závodu? Jak to bude s DPH, nestává se lékařka plátcem DPH?

Doplňující otázka:

Vzhledem k tomu, že se jedná o daňovou evidenci, nemělo by se v tomto případě postupovat dle § 7b odst. 3 ZDP: "V případě úplatného pořízení majetku a dluhů, za jednu pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a dluhů. Je-li v případě úplatného pořízení majetku a dluhů, rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu, zvýšeným o hodnotu peněz, cenin, pohledávek včetně daně z přidané hodnoty, a snížený o hodnotu dluhů, záporný, postupuje se obdobně jako v případě záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu (§ 23)."? Jakým způsobem provést ten poměrný rozpočet?

Poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

ID16736 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme spolek, zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech a čerpáme na jejich mzdy příspěvky od úřadu práce. Za 4. čtvrtletí 2015 jsme ale nesplnili podmínku bezdlužnosti a příspěvek nám byl zamítnut. Proto o něm v roce 2015 nebylo účtováno. Po napsání žádosti o prominutí nesplnění podmínky, nám bylo vyhověno a příspěvek nám byl letos v dubnu přiznán. Musíme podat dodatečné přiznání za rok 2015?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru