Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přestávka v práci

ID28416 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dle § 88 zákoníku práce je „zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut". Zaměstnanec ráno jde k lékaři a místo v 8 hodin započne výkon práce až v 10 hodin. V evidenci docházky má vyznačeno 8-10 hod. - lékař. Od kdy se mu počítá těch 6 hodin „nepřetržité práce“ - od 8 hodin anebo až do 10 hodin, tzn. musí odejít na přestávku nejpozději ve 14 hodin anebo až v 16 hodin? 

Účtování devizových obchodů

ID28417 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Naše firma uzavřela v roce 2021 strukturovaný devizový obchod – leveraged forward a nejedná se o zajišťovací obchod. Tento obchod se bude vypořádávat až v roce 2025 a 2026. Je to forwardový obchod na prodej EUR s použitou pákou, odvislou od spotového kursu v roce 2025 a 2026, přičemž strike je kurs 27,25. Pokud bude 10. 1. 2025 v 10.00 hod. kurs CZK/EUR nižší než 27,25, je naše firma oprávněna prodat bance 250 000 EUR za kurs 27,25. Pokud bude 10. 1. 2025 v 10.00 hod. kurs CZK/EUR vyšší než 27,25, je naše firma oprávněna prodat bance 350 000 EUR za kurs 27,25. Předpokládáme, že na konci účetního období (tj. 31. 12. 2021) obdržíme od banky tržní ohodnocení tohoto obchodu a budeme ho muset zaúčtovat na MD 373 a DAL 667. Tuto operace asi chápeme. Toto budeme muset dělat i k ultimu dalších let formou změny, podle ocenění k danému roku. V době uzavření bychom dle našeho názoru měli zaúčtovat uzavřený obchod MD 79x a DAL 75x. Ale nevíme jakou částku. Jedná se o to, že máme vlastně uzavřené obchody dva jeden na 250 000 EUR za kurs 27,25 a druhý na 350 000 EUR za kurs 27,25. Ale vzhledem k tomu, že jeden obchod vylučuje druhý (bude záležet na spotovém kursu 10. 1. 2025), nevíme o jaké částce máme účtovat. Můžete nám prosím poradit, jakou částku máme zaúčtovat na účet 75x – závazky z měnových forwardů?

 

 

 

Dotace COVID-Nájemné a COVID-Gastro

ID28313 | | Ing. Jiří Vychopeň

Již v několika článcích jsem se dočetla, že dotace COVID-Nájemné a COVID-gastro se zdaňují do příjmu v roce 2021, kdy o nich bylo rozhodnuto, kdy bylo jasno, že bude dotace poskytnuta, v podstatě i žádost byla podána 2021, přestože je dotace poskytnuta na nájem roku 2020, dále se zdůrazňuje věcná a časová souvislost. Nikde ale není řečeno, jak mám splnit časovou souvislost. Dle mého názoru vyloučím v roce 2020 časovým rozlišením náklady a zahrnu do nákladů roku 2021, kde bude v příjmu dotace. Je tento názor správný? Nebo zůstanou náklady v roce 2020 daňově a příjem daňově v roce 2021?

Přijatá služba ze třetí země - DUZP

ID28412 | | Pavla Hadrabová

Dne 1. 4. 2021 jsme zaplatili do USA platební kartou za článek v časopise 25 USD. Obdrželi jsme fakturu na 25 USD s datem vystavení 31. 3. 2021. Je DUZP 31. 3. 2021? Jeden školitel na DPH nám totiž zdůrazňoval, že DUZP u služby je podle data úhrady.

Souběh příjmů zaměstnání závislá činnost v ČR a odměna člen dozorčí rady třetí země

ID28352 | | Ing. Josef Rajdl

Zaměstnanec od 03/2020 zaměstnán jako řídící pracovník ve společnosti, příjmy před 03/2020 plynuly z území třetí země, zaměstnanec, od 03/2020 příjem na území ČR závislá činnost + příjem odměna člen dozorčí rady plynoucí z třetí země. Středisko rodinných zájmů má v ČR a zdržuje se od 03/2020 bytem na území ČR. Zaměstnavatel na území ČR nemůže provést roční zúčtování z důvodu souběhu jeho příjmů. Vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání na území ČR a přiznat celosvětový příjem v ČR? 

Daňové zvýhodnění na děti

ID28343 | | Ing. Josef Rajdl

Může manželka uplatnit daňové zvýhodnění na děti v daňovém přiznání, když manžel v Čechách děti neuplatňuje? Manžel pracuje na Slovensku (příjmy má pouze ze zahraničí) a na víkendy jezdí domů do Čech za manželkou a dětmi. Na Slovensku si daňové zvýhodnění na tytéž děti uplatňuje. V Čechách však nepodává daňové přiznání. Stačí pro náš FÚ pouze čestné prohlášení manžela, že děti neuplatňuje? Ostatní podmínky na slevu na děti manželka splňuje.

Kompenzační bonus a podpora z programu COVID 2021

ID28325 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společnost s r. o. má 5 zaměstnanců: 2 jsou jednatelé v zaměstnaneckém poměru na základě smlouvy o jednatelství, 1 je ve standardním pracovním poměru, 1 je též ve standardním pracovním poměru, ale v dlouhodobé neschopnosti po operaci (od února do května cca), 1 pracuje na základě pracovní smlouvy se zkrácenou 4hodinovou pracovní dobou. Může s. r. o. požádat o podporu COVID 2021 na uvedené zaměstnance, když jednatelé (dva jediní společníci - rodinní příslušníci) již žádali o kompenzační bonus za únor a březen 2021, který jim byl vyplacen? S. r. o. by zažádala pouze za zbývající 3 zaměstnance, za jednatele by si ponechala kompenzační bonus. Je to takto možné uskutečnit? Pokud ano, v jaké výši mohou zažádat o náhradu vzhledem k charakteru pracovního poměru a nemoci? Všechny ostatní podmínky pro vyplacení náhrad s. r. o. splňuje.

Vratka poměrné části předplaceného členství ve fitness centru

ID28410 | | Bc. Stanislav Suchan

Fitness centrum prodalo členství na 24 měsíců na splátky. Poměrově jde do výnosů 24 měsíců. Např. prodej členství v roce 2018, jde do výnosů 2018-2020. Po ukončení členství v roce 2021 se zjistilo, že členka již 12 měsíců splátky nehradila z důvodu nemoci a nebude moci pokračovat. Vystaví se dobropis v roce 2021 a může se těchto 12 splátek odečíst z účtu 602 v roce 2021, když výnos na tomto účtu figuroval v letech 2018-2020? 

Program Antivirus a vyúčtování

ID28398 | | JUDr. Petr Bukovjan

V případě, že firma uzavře dohodu na program Antivirus s úřadem práce teď v dubnu 2021, za které měsíce může podat měsíční vyúčtování, aby ji byly proplaceny náhrady mezd za překážky v práci a karanténu popř. izolaci. Lze podat vyúčtování od 10/2020?

Potvrzení o sražení daně

ID28366 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost vystavila 10. 1. 2021 s DUZP 31. 12. 2020 fakturu za licenční poplatky za období 12/2020 polské společnosti. Polská společnost uhradila fakturu v 1/2021 poníženou o srážkovou daň z licenčních poplatků a tuto srážkovou daň polskému finančnímu úřadu v 1/2021 odvedla. Ve kterém období česká společnost může tuto srážkovou daň započítat ve svém daňovém přiznání? V přiznání za rok 2020 nebo až za rok 2021?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru